I. Organizator szkolenia

Szkolenia organizuje Akademia W-U-K Katarzyna Machałowska z siedzibą w Silnie przy ulicy Irysowej 4 na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

II. Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Akademię W-U-K jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość lub forma prowadzenia zajęć (online), w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie akademiawuk.pl. W przypadku szkoleń stacjonarnych dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

IV. Zgłoszenie udziału – umowa

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy lub przekazując go w formie elektronicznej e-mailem pod wskazany w formularzu adres. Zgłoszenia można również dokonać za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie akademiawuk.pl, w serwisie evenea.pl lub na stronie Organizatora na FB. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu.

V. Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

VI. Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

VII. Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

VIII. Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych). W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 3dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z zamawiającym.

IX. Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowo ustalana z klientem.

X. Poufność danych

Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zachowania poufności, gdzie zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z zapisami Polityki prywatności.

XII. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.

Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.

Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, programy, scenariusze ćwiczeń oraz prezentowane podczas szkoleń know-how stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Akademii W-U-K. Na mocy realizacji szkolenia Wykonawca przenosi prawo własności do otrzymanych materiałów, wyłącznie uczestnikom danego szkolenia.

Udostępnione materiały stanowią własność Akademii W-U-K i są objęte prawami autorskimi, co oznacza, że nie mogą być rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.

W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. 

W szkoleniach online mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie. Zabronione jest udostępnianie i rozpowszechnianie dostępów do platformy oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim.

Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia uczestników o włączenie kamer w celu kontroli liczby uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie.

W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia faktury za dostęp większej ilości uczestników niż zostało to zgłoszone.

XIII. Sytuacje losowe i działanie siły wyższej

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Żadna ze Stron Organizator i Uczestnik nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu siły wyższej.

Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.

Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Organizatora co do obowiązku przeprowadzenia szkolenia w wyznaczonym terminie, Organizator niezwłocznie zawiadomi na piśmie Uczestników o powstaniu przeszkody w wykonaniu zobowiązania i zaproponuje nowy termin.

Uczestnik który nie może skorzystać ze szkolenia z powodu działania siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie Organizatora o powstaniu przeszkody i z Organizatorem uzgodni nowy termin udziału w szkoleniu.

W przypadku zaistnienia siły wyższej i niemożności zorganizowania szkolenia w formie stacjonarnej, szkolenie zostanie zrealizowane w formie online o czym zostaną Uczestnicy niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.